சிவஞானபோதம் சிந்தனைகள் சில 5/5 (3)

சிவஞானபோதம் சிந்தனைகள் சில…

சிவஞானபோதம் இன்று நம் கைகளில் இருப்பது எப்படி ? சிவஆகமங்கள் எங்கிருந்து நமக்கு வந்தது ?
சைவ சமயம் அரிய பெரும் அளவிலா ஞானமுடைத்து என்பதை நாம் அறிவோம். காலச் சுழலில், இன்றைய நாளில் ஓர் எறும்பாய் உயிர்பெற்று அலைந்து கொண்டிருக்கும் நமக்கு அரிய பெரும் பரிசாக சிவஞானம் பற்றிய உண்மைகள் கிடைத்துள்ளது. இவற்றை நமக்கு அருளியது யார் ? எப்படி நமக்கு கிட்டியது ?

பிறப்பு இறப்பும் முதலும் முடிவும் இல்லாத பரமசிவனார் உயிர்கள் மீது பெரும் கருணை கொண்டு சிவஞானத்தை போதித்தார். சிவபெருமான் அருளிச்செய்த ஆகமங்கள் இருபத்தெட்டு உள்ளன. அவை, அறுபத்தாறுபேர் அப் பெருமானை வணங்கி அவரது மேன்முகமாகிய ஈசான முகத்தில் அரிய கருத்துக் களைக் கேட்டுணர்ந்தனவாம். சிவலோகத்தில் மேலான சதாசிவ மூர்த்தியாய் இருந்து ஆகமங்களைப் பிரணவர் முதலியோர்க்கு உணர்த்தியருளிய சிவபெருமான், நிலவுலகிற்கு ஏற்ப அவற்றை உணர்த்தியருளும் பொழுது சீகண்ட பரமசிவனாய் இருந்து உணர்த்த, தேவர்களால் வணங்கப்படுகின்ற நந்தி பெருமான் மெய்யுணர்வுடையராய் அவை இனிது விளங்கப்பெற்றார்.

திருநந்திதேவர் சிவாகமங்களின் உண்மையை சனற்குமார முனிவருக்கு உபதேசித்தார். அவர் அவற்றை சத்தியஞானதரிசினிகளுக்கும், அவர் தம் மாணவர் பரஞ்சோதி முனிவருக்கும் உபதேசித்தனர். திருநந்திதேவர், சனற்குமாரர், சத்தியஞானதரிசினிகள், பரஞ்சோதி முனிவர் ஆகிய நால்வரும் தேவ பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் அகச்சந்தானக்குரவர் எனப்படுவர்.

பரஞ்சோதி முனிவர் அகத்தியரைக் காண வரும் போது 2 வயது குழந்தையாகிய மெய்கண்டாருக்கு திருவருளின் படி உபதேசித்தார். மெய்கண்டாரின் சீடரானவர் சகலஆகம பண்டிதரான அருணந்திசிவம். அவரின் சீடர் மறைஞான சம்பந்தர். அவரின் சீடர் உமாபதிசிவம். இவர்கள் நால்வரும் பூதபரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் நால்வரும் புறச்சந்தானக்குரவர் எனப்படுவர். உமாபதிசிவத்தின் சீடர் அருள்நமச்சிவாயர். அவரது சீடர் சித்தர் சிவப்பிரகாசர். அவரது சீடர் நமச்சிவாய மூர்த்திகள். இவரே திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தை நிறுவி, இன்றும் குருபரம்பரையாக சைவ சமயத்தை உய்வித்து வருகின்றனர். மறைஞான சம்பந்தரின் சீடரான மச்சுச்செட்டியார் என்பவரின் 8 ஆவது வழி சீடரான குருஞானசம்பந்தர் என்பவர் தருமபுரம் ஆதீனத்தை நிறுவினார். இவர்களும் சைவ சமயத்திற்கு தலைமுறை தலைமுறையாக அரும் பெரும் தொண்டாற்றி வருகின்றனர்.
அகச்சந்தான குரவர்களும் அவர்களின் சீடர்களும் நமக்கு அருளிச் செய்ததே 14 சாத்திர நூல்களாகும். கிடைத்தற்கரிய ஞான புதையல்களை நாம் அறிந்து படித்து பயன்பெறுவோம்.

சிவஞானபோதம் நூலின் நோக்கம்

வரும் சில மாதங்களில் உலகிலேயே தத்துவ துறையில் தலைசிறந்த அறிவு நூலாகிய, சைவ சித்தாந்தத்தின் கருத்துக்களை முழுமையாக நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய சிவஞான போதம் என்னும் நூலில் இருந்து பல கருத்துக்களை சிந்திக்க இருக்கிறோம். சைவ சமயத்தில் 14 சாத்திர நூல்களுள்ளும் மெய்கண்டார் அருளிய சிவஞான போதம் தலையாய நூலாகும். இந்நூலை தொட்டு அறிவதற்கே மிகப் பெரும் புண்ணியம் செய்திருந்து சிவனருள் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பர் சான்றோர். அவ்வாறாயின் இந்நூலின் பெருமையை நம்மால் ஒருவாறு யூகிக்க இயலும். இந்நூல் அளவில் மிகவும் சிறியது. சொல் சுருக்கமும், பொருள் பெருக்கமும் உடையது.
இந்த நூலைச் செய்தவர் மெய்கண்டார். ஆசிரியர் மெய்கண்டார் இந்நூலின் பெயர் இது என்று எங்கும் சுட்டவில்லை. அவரது மாணவராகிய அருள்நந்தி சிவம் தம் ஆசிரியப்பிரானாகிய மெய்கண்டாரையும் அவரது நூலையும் தம் நூலிற் குறிப்பிடுகிறார்; ஆயின் நூற்பெயரைக் கிளந்து கூறாமல் மெய்கண்டான் நூல் என்றே கூறிச் செல்கிறார்.

அருள் நந்தி சிவனாரின் மாணவருக்கு மாணவராய் வந்த உமாபதி சிவனார் சிவப்பிரகாசம் என்னும் சார்பு நூலைச் செய்தார். அவரே அந்நூலின் பாயிரத்தில் தெரித்த குரு முதல்வர் உயர் சிவஞானபோதம் செப்பினர் என இந்நூற் பெயரை எடுத்தோதினார். சிவஞான போதம் என்பது காரணப் பெயர். அப்பெயரில் சிவம், ஞானம், போதம் என்னும் மூன்று சொற்கள் உள்ளன. ஞானம் என்பது அறிவு. அறிவு மூன்று வகையாய் நிகழும். அவை ஐயம், திரிபு, உண்மை என்பன. ஒரு பொருளை இதுவோ அதுவோ என இரட்டுற அறிதல் ஐயமாய் அறிதலாகும். ஒன்றை மற்றொன்றாக மாறி அறிதல் திரிபாய் அறிதலாகும். இவ்விரு குற்றமும் இன்றி ஒரு பொருளை உள்ளவாறு அறிதலே உண்மையாய் அறிதலாகும். உண்மையறிவே ஞானம் எனப்படும்.

உலகிற்கு முதலாகிய கடவுளை முதற்பொருள் என்றும் மெய்ப்பொருள் என்றும் கூறுதல் பொதுப்படக் கூறும் வழக்கமாகும். சிவம் என்னும் தனிப்பெயரால் கூறுதலே சிறப்பு வழக்கமாகும். சிவமாகிய அம்முதற் பொருளை உள்ளவாறு உணரும் அறிவு சிவஞானம் எனப்படும். சிவத்தை உணரும் ஞானம் எனச் சுருங்கச் சொல்லலாம். போதம் என்பது போதித்தல். போதித்தலாவது, ஐயம் திரிபுகளை நீக்கி மாணவர்க்குத் தெளிவுண்டாகுமாறு உணர்த்துதல். எனவே சிவத்தை உணரும் ஞானத்தைப் பக்குவமுடைய மாணவர்க்கு ஐயந்திரிபின்றி உணர்த்துதலைக் கருதி எழுந்தது இந்நூல் என்பது இனிது விளங்கும்.

அந்தமே ஆதி என ஏகாரம் சேர்த்துக் கூறுதல் ஆசிரியர் கருத்து. ஆயினும், அந்த ஏகாரத்தைத் தொகுத்து அந்தம் ஆதி என்றார்.

Please rate this

சைவ சமய திரைப்படம் குடும்பத்தோடு பாருங்கள் 5/5 (3)

சைவ சமயத்தின் வரலாற்றையும் செய்திகளையும் எடுத்துரைக்கும் எண்ணற்ற திரைப்படங்கள் சில பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் வந்தன. அதைப் பார்த்து அனுபவிப்பது நாம் பெற்ற பேறு. உங்கள் குழந்தைகளோடு இணைந்து இந்த திரைப்படங்களைப் பாருங்கள். இங்கே அந்த படங்களின் பெயர்களும், YouTube இல் இந்த படங்களின் சுட்டிகளும் இங்கே வழங்கியுள்ளோம். சிடியோ, இணையமோ, பார்த்து இன்புறுங்கள்.

திருவருட்செல்வர்

திருவிளையாடல்

காரைக்கால் அம்மையார்

ஞானக்குழந்தை


பட்டினத்தார்


அகத்தியர்


நந்தனார்

https://www.youtube.com/watch?v=ON490YtajEo
இராஜராஜ சோழன்

https://www.youtube.com/watch?v=hUsp0cQlYhI
கந்தன் கருணை


ஔவையார்


அருணகிரிநாதர்

Please rate this

சைவ சமயம் அடிப்படை நுட்பம் பகுதி 3 காணொளி 4.83/5 (6)

எல்லையில்லாத பெருமை மிக்க சைவ சமயத்தின் அடிப்படை கருத்துக்களை எல்லா உயிர்களிடத்தும் எடுத்துச் செல்லும் நோக்கத்தோடு சைவ சமயம் அடிப்படை நுட்பம் காணொளி வரிசையில் சைவ சித்தாந்த அடிப்படையில் வெகு சில கருத்துக்களை பகுதி 3 ஆக வெளியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த காணொளியை முழுமையாக பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்திடுங்கள்.

சைவ சமயம் அடிப்படை நுட்பம் பகுதி 3

சைவ சித்தாந்தம் ஒரு முழுமையான, உயர்ந்த, புவனங்கள் எங்கும் கிடைக்கப் பெறாத ஒரு மாபெரும் சமய புதையலாகும். இதுவே முடிந்த முடிபு ஆகும்.

இந்த காணொளியின் நோக்கம் சைவ சித்தாந்த கொள்கையை எடுத்துரைப்பது அன்று. மாறாக, அதில் உள்ள தத்துவங்களில் வெகு சிலவற்றை எடுத்துரைத்து சிந்திக்க வைப்பதாகும். சைவ சித்தாந்தம் கற்றுக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு எளிதாக புரியும் ஒரு கருவியாகவும், சை சித்தாந்தம் அறியாதவர்களுக்கு இதன் தத்துவங்களில் சிலவற்றை எடுத்துரைத்து, சிந்திக்கச் செய்து, அதை முழுமையாக கற்கும் ஆர்வத்தை ஊட்டும் கருவியாகவும் இக்காணொளி அமைக்கப்படுகிறது. சைவ சித்தாந்தம் கற்க விளைவோர் தக்க ஆசான் துணை கொண்டு முழுமையாக பயிலவும்.

இதில் குற்றம் / பிழை இருப்பின் இந்த முகவரியில் சுட்டவும்: shivathondu14@gmail.com

உலகின் வீதிகள் தோறும் சைவ பாடசாலைகள் அமைப்போம். திருச்சிற்றம்பலம்.

Please rate this

1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) No ratings yet.

1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) – thirumudukundRam (Vriddachalam)

பதிவு ஆசிரியர்: சிவதிரு வி. சுப்பிரமணியன் அவர்கள்

26) பதிகம் 1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) thirumudukundRam (Vriddachalam):
சம்பந்தர் தேவாரம் – sambandar thevaram
1.93 – நின்று மலர்தூவி

Verses: 1.93 nindRu malar thUvi – verses: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHb2ZnNl90WUN6SkE/view?usp=sharing

Discussion audio : 01_093 01-11 nindRu malar thUvi – 2016-01-16 – mp3: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHaE9wNDlOellzaVk/view?usp=sharing

For English translation of this padhigam – by V. M. Subramanya Ayyar – at IFP site:
http://www.ifpindia.org/digitaldb/site/digital_tevaram/U_TEV/VMS1_093.HTM

திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) – விருத்தகிரீஸ்வரர் கோயில் – தினமலர் தளத்தில்: http://temple.dinamalar.com/New.php?id=493

================

(Verses in original Tamil version & word separated Tamil / Devanagari / Roman scripts) – print only those pages you need)

 

பதிகம் 1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) ( பண் : குறிஞ்சி )

 

Background:

சிதம்பரத்தைத் தரிசித்துத், திருஎருக்கத்தம்புலியூரை வணங்கிப் பதிகம் பாடித் திருமுதுகுன்றம் என்னும் விருத்தாசலத்தைத் திருஞான சம்பந்தர் அடைந்தார் . திருமுதுகுன்றம் கோயிலை அடைந்து அங்கு வலம்வரும்போது பாடி அருளியது இப்பதிகம்.

——–

 

#2080 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 182

வான நாயகர் திருமுது குன்றினை வழிபட வலங்கொள்வார்

தூந றுந்தமிழ்ச் சொல்லிருக் குக்குறட் டுணைமலர் மொழிந்தேத்தி,

ஞான போனகர் நம்பர்தங் கோயிலை நண்ணியங் குள்புக்குத்

தேன லம்புதண் கொன்றையார் சேவடி திளைத்தவன் பொடுதாழ்ந்தார்.

————–

 

பதிகம் 1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) ( பண் : குறிஞ்சி )

 

பாடல் எண் : 1

நின்று மலர்தூவி

இன்று முதுகுன்றை

நன்று மேத்துவீர்க்

கென்று மின்பமே.

 

பாடல் எண் : 2

அத்தன் முதுகுன்றைப்

பத்தி யாகிநீர்

நித்த மேத்துவீர்க்

குய்த்தல் செல்வமே.

 

பாடல் எண் : 3

ஐயன் முதுகுன்றைப்

பொய்கள் கெடநின்று

கைகள் கூப்புவீர்

வைய முமதாமே.

 

பாடல் எண் : 4

ஈசன் முதுகுன்றை

நேச மாகிநீர்

வாச மலர்தூவப்

பாச வினைபோமே.

 

பாடல் எண் : 5

மணியார் முதுகுன்றைப்

பணிவா ரவர்கண்டீர்

பிணியா யினகெட்டுத்

தணிவா ருலகிலே.

 

பாடல் எண் : 6

மொய்யார் முதுகுன்றில்

ஐயா வெனவல்லார்

பொய்யா ரிரவோர்க்குச்

செய்யா ளணியாளே.

 

பாடல் எண் : 7

விடையான் முதுகுன்றை

இடையா தேத்துவார்

படையா யினசூழ

உடையா ருலகமே.

 

பாடல் எண் : 8

பத்துத் தலையோனைக்

கத்த விரலூன்றும்

அத்தன் முதுகுன்றை

மொய்த்துப் பணிமினே.

 

பாடல் எண் : 9

இருவ ரறியாத

ஒருவன் முதுகுன்றை

உருகி நினைவார்கள்

பெருகி நிகழ்வோரே.

 

பாடல் எண் : 10

தேர ரமணரும்

சேரும் வகையில்லான்

நேரில் முதுகுன்றை

நீர்நின் றுள்குமே.

 

பாடல் எண் : 11

நின்று முதுகுன்றை

நன்று சம்பந்தன்

ஒன்று முரைவல்லார்

என்று முயர்வோரே.

============================= ============================

 

 

Word separated version:

#2080 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 182

வான-நாயகர் திரு-முதுகுன்றினை வழிபட வலங்கொள்வார்,

தூ நறும் தமிழ்ச்சொல் இருக்குக்-குறள் துணை-மலர் மொழிந்து ஏத்தி,

ஞான-போனகர், நம்பர்-தம் கோயிலை நண்ணி, அங்கு உள்-புக்குத்,

தேன்-அலம்பு தண்-கொன்றையார் சேவடி திளைத்த அன்பொடு தாழ்ந்தார்.

————–

 

பதிகம் 1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) ( பண் : குறிஞ்சி )

 

பாடல் எண் : 1

நின்று மலர் தூவி

இன்று முதுகுன்றை

நன்றும் ஏத்துவீர்க்கு

என்றும் இன்பமே.

 

பாடல் எண் : 2

அத்தன் முதுகுன்றைப்

பத்தி ஆகி நீர்

நித்தம் ஏத்துவீர்க்கு

உய்த்தல் செல்வமே.

 

பாடல் எண் : 3

ஐயன் முதுகுன்றைப்

பொய்கள் கெட நின்று

கைகள் கூப்புவீர்;

வையம் உமது ஆமே.

 

பாடல் எண் : 4

ஈசன் முதுகுன்றை

நேசம் ஆகி நீர்

வாச-மலர் தூவப்,

பாச வினை போமே.

 

பாடல் எண் : 5

மணி ஆர் முதுகுன்றைப்

பணிவார்-அவர் கண்டீர்,

பிணி ஆயின கெட்டுத்,

தணிவார் உலகிலே.

 

பாடல் எண் : 6

மொய் ஆர் முதுகுன்றில்

“ஐயா” என வல்லார்,

பொய்யார் இரவோர்க்குச்,

செய்யாள் அணியாளே.

 

பாடல் எண் : 7

விடையான் முதுகுன்றை

இடையாது ஏத்துவார்

படை ஆயின சூழ

உடையார் உலகமே.

 

பாடல் எண் : 8

பத்துத் தலையோனைக்

கத்த விரல் ஊன்றும்

அத்தன் முதுகுன்றை

மொய்த்துப் பணிமினே.

 

பாடல் எண் : 9

இருவர் அறியாத

ஒருவன் முதுகுன்றை

உருகி நினைவார்கள்

பெருகி நிகழ்வோரே.

 

பாடல் எண் : 10

தேரர் அமணரும்

சேரும் வகை இல்லான்

நேர் இல் முதுகுன்றை

நீர் நின்று உள்குமே.

 

பாடல் எண் : 11

நின்று முதுகுன்றை

நன்று சம்பந்தன்

ஒன்றும் உரை வல்லார்

என்றும் உயர்வோரே.

 

Please rate this

1.23 – திருக்கோலக்கா – Thirukolakka No ratings yet.

1.23 – திருக்கோலக்கா – Thirukolakka

19) padhigam 1.23 – திருக்கோலக்கா
பதிவு ஆசிரியர்: சிவதிரு வி. சுப்பிரமணியன் அவர்கள்
1.23 – மடையில் வாளை பாய
Verses: 01_023 – madaiyil vALai – verses: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHZFEzTUlJc0tyQms/view?usp=sharing

Discussion audio – Part-1: 01_023 01-02 madaiyil vALai pAya – Part-1 – 2015-08-08 mp3: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHYVI0T3Z3bUJmOGc/view?usp=sharing

Discussion audio – Part-2: 01_023 03-11 madaiyil vALai pAya – Part-2 – 2015-08-15 mp3: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHZ3JIanZJVE9IV1U/view?usp=sharing
********
The discussion for padhigam 1.23 is available on YouTube:
All 2 parts: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdpsipSnJkE_NkDD4IUU9L0lKFRS5bAQt

Part-1: https://youtu.be/RD0GtJfSFWA
Part-2: https://youtu.be/yc8Epm619qA
********
For English translation of this padhigam – by V. M. Subramanya Ayyar – at IFP site:
http://www.ifpindia.org/digitaldb/site/digital_tevaram/U_TEV/VMS1_023.HTM

திருக்கோலக்கா – திருத்தாளமுடையார் கோயில் – தினமலர் தளத்தில்: http://temple.dinamalar.com/New.php?id=509

==================== ===============

(Verses in original Tamil version & word separated Tamil / Devanagari / Roman scripts) – print only those pages you need

 

பதிகம் 1.23 – திருக்கோலக்கா ( பண் : தக்கராகம் )

 

Background:

திருஞானசம்பந்தர் சீகாழிக் கோயிலில் வீற்றிருக்கும் தமது காழித் தந்தையாரையும் ஞானப்பால் தந்த தாயாரையும் வணங்கிப், பக்கத்திலுள்ள திருக்கோலக்காவிற்கு வழிபடச் சென்றார் . அங்கே கோயில்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் நீலகண்டப் பெருமானை ‘மடையில் வாளை பாய’ என்னும் பதிகத்தைக் கைத்தாளம் இட்டுப் பாடி வணங்கினார். அதனைக் கண்ட இறைவன் கனிந்து, திருஐந்தெழுத்து எழுதிய செம்பொற்றாளத்தை அவருக்கு ஈந்தருளினார். வையம் எல்லாம் உய்ய வரும் மறைச்சிறுவர் கைத்தலத்தில் தாளங்கள் வந்தன. அவற்றைப் பிள்ளையார் கையேற்றுத் திருமுடிமேல் வைத்து ஏழிசையும் தழைத்தோங்க இன்னிசைப் பதிகம் பாடியருளினார் .

 

#2000 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 102

மெய்ந்நிறைந்த செம்பொருளாம் வேதத்தின் விழுப்பொருளை, வேணி மீது

பைந்நிறைந்த வரவுடனே பசுங்குழவித் திங்கள்பரித் தருளு வானை,

மைந்நிறைந்த மிடற்றானை, “மடையில்வா ளைகள்பாய” வென்னும் வாக்காற்

கைந்நிறைந்த வொத்தறுத்துக் கலைப்பதிகங் கவுணியர்கோன் பாடுங் காலை,

 

#2001 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 103

தாளம் பெறுதல்

 

கையதனா லொத்தறுத்துப் பாடுதலுங் கண்டருளிக் கருணை கூர்ந்த

செய்யசடை வானவர்த மஞ்செழுத்து மெழுதியநற் செம்பொற் றாளம்

ஐயரவர் திருவருளா லெடுத்தபா டலுக்கிசைந்த வளவா லொத்த

வையமெலா முய்யவரு மறைச்சிறுவர் கைத்தலத்து வந்த தன்றே.

 

#2002 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 104

காழிவரும் பெருந்தகையார் கையில்வருந் திருத்தாளக் கருவி கண்டு,

வாழியதந் திருமுடிமேற் கொண்டருளி, மனங்களிப்ப மதுர வாயில்

ஏழிசையுந் தழைத்தோங்க வின்னிசைவண் டமிழ்ப்பதிக மெய்தப் பாடித்

தாழுமணிக் குழையார்முன் றக்கதிருக் கடைக்காப்புச் சாத்தி நின்றார்.

————–

 

பதிகம் 1.23 – திருக்கோலக்கா ( பண் : தக்கராகம் )

 

பாடல் எண் : 1

மடையில் வாளை பாய மாதரார்

குடையும் பொய்கைக் கோலக் காவுளான்

சடையும் பிறையுஞ் சாம்பற் பூச்சுங்கீள்

உடையுங் கொண்ட வுருவ மென்கொலோ.

 

பாடல் எண் : 2

பெண்டான் பாக மாகப் பிறைச்சென்னி

கொண்டான் கோலக் காவு கோயிலாக்

கண்டான் பாதங் கையாற் கூப்பவே

உண்டா னஞ்சை யுலக முய்யவே.

 

பாடல் எண் : 3

பூணற் பொறிகொ ளரவம் புன்சடை

கோணற் பிறையன் குழகன் கோலக்கா

மாணப் பாடி மறைவல் லானையே

பேணப் பறையும் பிணிக ளானவே.

 

பாடல் எண் : 4

தழுக்கொள் பாவந் தளர வேண்டுவீர்

மழுக்கொள் செல்வன் மறிசே ரங்கையான்

குழுக்கொள் பூதப் படையான் கோலக்கா

இழுக்கா வண்ண மேத்தி வாழ்மினே.

 

பாடல் எண் : 5

மயிலார் சாயன் மாதோர் பாகமா

எயிலார் சாய வெரித்த வெந்தைதன்

குயிலார் சோலைக் கோலக் காவையே

பயிலா நிற்கப் பறையும் பாவமே.

 

பாடல் எண் : 6

வெடிகொள் வினையை வீட்ட வேண்டுவீர்

கடிகொள் கொன்றை கலந்த சென்னியான்

கொடிகொள் விழவார் கோலக் காவுளெம்

அடிகள் பாத மடைந்து வாழ்மினே.

 

பாடல் எண் : 7

நிழலார் சோலை நீல வண்டினங்

குழலார் பண்செய் கோலக் காவுளான்

கழலான் மொய்த்த பாதங் கைகளால்

தொழலார் பக்கல் துயர மில்லையே.

 

பாடல் எண் : 8

எறியார் கடல்சூ ழிலங்கைக் கோன்றனை

முறியார் தடக்கை யடர்த்த மூர்த்திதன்

குறியார் பண்செய் கோலக் காவையே

நெறியாற் றொழுவார் வினைகள் நீங்குமே.

 

பாடல் எண் : 9

நாற்ற மலர்மே லயனு நாகத்தில்

ஆற்ற லணைமே லவனுங் காண்கிலாக்

கூற்ற முதைத்த குழகன் கோலக்கா

ஏற்றான் பாத மேத்தி வாழ்மினே.

 

பாடல் எண் : 10

பெற்ற மாசு பிறக்குஞ் சமணரும்

உற்ற துவர்தோ யுருவி லாளருங்

குற்ற நெறியார் கொள்ளார் கோலக்காப்

பற்றிப் பரவப் பறையும் பாவமே.

 

பாடல் எண் : 11

நலங்கொள் காழி ஞானசம் பந்தன்

குலங்கொள் கோலக் காவு ளானையே

வலங்கொள் பாடல் வல்ல வாய்மையார்

உலங்கொள் வினைபோ யோங்கி வாழ்வரே.

——————-

 

Here is a reference in Sundarar thEvAram regarding Siva giving thALam to Sambandar

 

சுந்தரர் தேவாரம் – 7.62.8

நாளும் இன்னிசை யால்தமிழ் பரப்பும்

.. ஞான சம்பந்த னுக்குல கவர்முன்

தாளம் ஈந்தவன் பாடலுக் கிரங்கும்

.. தன்மை யாளனை என்மனக் கருத்தை

ஆளும் பூதங்கள் பாடநின் றாடும்

.. அங்க ணன்றனை எண்கணம் இறைஞ்சும்

கோளி லிப்பெருங் கோயிலு ளானைக்

.. கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே.

============================= ============================

 

 

Word separated version:

#2000 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 102

மெய்ந்-நிறைந்த செம்பொருள் ஆம் வேதத்தின் விழுப்பொருளை, வேணி மீது

பைந்-நிறைந்த அரவுடனே பசுங்குழவித் திங்கள் பரித்து-அருளுவானை,

மைந்-நிறைந்த மிடற்றானை, “மடையில் வாளைகள் பாய” என்னும் வாக்கால்

கைந்-நிறைந்த ஒத்து-அறுத்துக் கலைப்-பதிகம் கவுணியர்-கோன் பாடும் காலை,

 

#2001 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 103

தாளம் பெறுதல்

 

கை-அதனால் ஒத்து-அறுத்துப் பாடுதலும் கண்டு-அருளிக் கருணை கூர்ந்த

செய்ய-சடை வானவர்-தம் அஞ்செழுத்தும் எழுதிய நற்செம்பொற்றாளம்

ஐயர்-அவர் திரு-அருளால் எடுத்த பாடலுக்கு இசைந்த அளவால் ஒத்த

வையம்-எலாம் உய்ய வரும் மறைச்சிறுவர் கைத்தலத்து வந்தது அன்றே.

( நற்செம்பொற்றாளம் = நல் செம்பொன் தாளம் )

 

#2002 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 104

காழி வரும் பெருந்தகையார் கையில் வரும் திருத்தாளக் கருவி கண்டு,

வாழிய தம் திருமுடிமேல் கொண்டு-அருளி, மனம் களிப்ப, மதுர வாயில்

ஏழிசையும் தழைத்து-ஓங்க இன்னிசை வண்-தமிழ்ப்-பதிகம் எய்தப் பாடித்

தாழும் மணிக் குழையார் முன் தக்க திருக்-கடைக்காப்புச் சாத்தி நின்றார்.

————–

 

பதிகம் 1.23 – திருக்கோலக்கா ( பண் : தக்கராகம் )

 

பாடல் எண் : 1

மடையில் வாளை பாய, மாதரார்

குடையும் பொய்கைக் கோலக்கா உளான்,

சடையும் பிறையும் சாம்பல் பூச்சும், கீள்

உடையும் கொண்ட உருவம் என்-கொலோ.

 

பாடல் எண் : 2

பெண்-தான் பாகம் ஆகப், பிறைச் சென்னி

கொண்டான், கோலக்காவு கோயிலாக்

கண்டான், பாதம் கையால் கூப்பவே

உண்டான் நஞ்சை உலகம் உய்யவே.

 

பாடல் எண் : 3

பூண் நல் பொறிகொள் அரவம், புன்-சடை

கோணல் பிறையன், குழகன் கோலக்கா

மாணப் பாடி, மறை-வல்லானையே

பேணப், பறையும் பிணிகள் ஆனவே.

 

பாடல் எண் : 4

தழுக்-கொள் பாவம் தளர வேண்டுவீர்,

மழுக்-கொள் செல்வன், மறி சேர் அங்கையான்,

குழுக்-கொள் பூதப் படையான் கோலக்கா

இழுக்கா வண்ணம் ஏத்தி வாழ்மினே.

 

பாடல் எண் : 5

மயில் ஆர் சாயல் மாது ஓர் பாகமா,

எயிலார் சாய எரித்த எந்தைதன்

குயில் ஆர் சோலைக் கோலக்காவையே

பயிலா-நிற்கப் பறையும் பாவமே.

 

பாடல் எண் : 6

வெடிகொள் வினையை வீட்ட வேண்டுவீர்,

கடிகொள் கொன்றை கலந்த சென்னியான்,

கொடிகொள் விழவு ஆர் கோலக்காவுள் எம்

அடிகள் பாதம் அடைந்து வாழ்மினே.

 

பாடல் எண் : 7

நிழல் ஆர் சோலை நீல வண்டினம்

குழல் ஆர் பண் செய் கோலக்கா உளான்

கழலால் மொய்த்த பாதம் கைகளால்

தொழலார் பக்கல் துயரம் இல்லையே.

 

பாடல் எண் : 8

எறி ஆர் கடல்-சூழ் இலங்கைக்-கோன்-தனை

முறி-ஆர் தடக்கை அடர்த்த மூர்த்தி-தன்

குறி-ஆர் பண்-செய் கோலக்காவையே

நெறியால் தொழுவார் வினைகள் நீங்குமே.

 

பாடல் எண் : 9

நாற்ற மலர்-மேல் அயனும் நாகத்தில்

ஆற்றல் அணை-மேல்-அவனும் காண்கிலாக்,

கூற்றம் உதைத்த குழகன், கோலக்கா

ஏற்றான் பாதம் ஏத்தி வாழ்மினே.

 

பாடல் எண் : 10

பெற்ற மாசு பிறக்கும் சமணரும்

உற்ற துவர்-தோய் உருவிலாளரும்

குற்ற நெறியார் கொள்ளார் கோலக்காப்

பற்றிப் பரவப் பறையும் பாவமே.

 

பாடல் எண் : 11

நலங்கொள் காழி ஞான-சம்பந்தன்

குலங்கொள் கோலக்கா உளானையே

வலங்கொள் பாடல் வல்ல வாய்மையார்

உலங்கொள் வினை போய் ஓங்கி வாழ்வரே.

——————-

 

Here is a reference in Sundarar thEvAram regarding Siva giving thALam to Sambandar

 

சுந்தரர் தேவாரம் – 7.62.8

நாளும் இன்னிசையால் தமிழ் பரப்பும்

.. ஞான சம்பந்தனுக்கு உலகவர்-முன்

தாளம் ஈந்து அவன் பாடலுக்கு இரங்கும்

.. தன்மையாளனை, என் மனக்-கருத்தை,

ஆளும் பூதங்கள் பாட நின்று ஆடும்

.. அங்கணன்-தனை, எண்கணம் இறைஞ்சும்

கோளிலிப் பெருங்கோயில் உளானைக்,

.. கோலக்காவினில் கண்டு-கொண்டேனே.

 

Please rate this

1.74 – திருப்புறவம் ( சீகாழி ) No ratings yet.

1.74 – திருப்புறவம் ( சீகாழி ) – Sirkazhi

பதிவு ஆசிரியர்: சிவதிரு வி. சுப்பிரமணியன் அவர்கள்
18) padhigam 1.74 – திருப்புறவம் ( சீகாழி )

Verses: 01_074 – naRavam niRai vaNdu pdf: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHUHBqTHBVLVN5UHM/view?usp=sharing

Discussion audio – Part-1: 01_074 01-03 naRavam niRai vaNdu – Part-1 – 2015-07-04 mp3: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHLUk4WGF6bllqaWs/view?usp=sharing

Discussion audio – Part-2: 01_074 04-11 naRavam niRai vaNdu – Part-2 – 2015-07-18 : https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHU2lsMkEwWW13Ymc/view?usp=sharing

********
The discussion for padhigam 1.74 is available on YouTube:
All 2 parts: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdpsipSnJkE8c9q0reo99-32qFC6-C4SM

Part-1: https://youtu.be/uzbEBw_8lrs
Part-2: https://youtu.be/XNq6lvLW48M
********

For English translation of this padhigam – 1.74 – naRavam niRai vaNdu – by V. M. Subramanya Ayyar – at IFP site: http://www.ifpindia.org/digitaldb/site/digital_tevaram/U_TEV/VMS1_074.HTM

சீகாழி (சீர்காழி) (புறவம்) – Sirkazhi temple – பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோயில் தகவல்கள் – தினமலர் தளத்தில்: http://temple.dinamalar.com/New.php?id=495

==================== ===============

 

 

பதிகம் 1.74 – திருப்புறவம் ( சீகாழி ) ( பண் : தக்கேசி )

 

Background:

“நறவம் நிறை வண்டறை தார்” என்ற பதிகம் ஞானசம்பந்தர் தோடுடைய செவியன் பாடியபிறகு உடன் கோயிலினுட் சென்று உமாமகேசுரரைத் தரிசித்துப் பாடியது. இரண்டாம் பதிகம் “மடையில் வாளை” என்பதாகவே கற்றோரும் மற்றோரும் எண்ணி வருகின்றனர். இது பொருந்தாது என்பதைப் பின்வரும் சேக்கிழார் வாக்கால் தெளியலாம்.

`அண்ண லணைந்தமை கண்டு தொடர்ந்தெழும் அன்பாலே

மண்மிசை நின்ற மறைச்சிறு போதகம் அன்னாரும்

கண்வழி சென்ற கருத்து விடாது கலந்தேகப்

புண்ணியர் நண்ணிய பூமலி கோயிலி னுட்புக்கார்`

 

`பொங்கொளி மால்விடை மீது புகுந்தணி பொற்றோணி

தங்கி யிருந்த பெருந்திரு வாழ்வு தலைப்பட்டே

இங்கெனை யாளுடை யான்உமை யோடும் இருந்தான்என்று

அங்கெதிர் நின்று புகன்றனர் ஞானத் தமுதுண்டார்`

 

இப்பதிகத்துள் பாடல் தோறும் `இமையோர் ஏத்த உமையோ டிருந்தானே` என்பதால் இதுவே இரண்டாம் பதிகம் என்பதைச் சி.கே. சுப்பிரமணிய முதலியார் தம் பெரியபுராண உரைப்பேருரைக் குறிப்பில் அறிவித்துள்ளார். இஃது இத்துறையில் உள்ளார்க்கும் பெருவிருந்தாம்.

 

——–

 

#1986 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 88

பொங்கொளி மால்விடை மீது புகுந்தணி பொற்றோணி

தங்கியி ருந்தபெ ருந்திரு வாழ்வு தலைப்பட்டே

“யிங்கெனை யாளுடை யானுமை யோடு மிருந்தா”னென்

றங்கெதிர் நின்று புகன்றனர் ஞானத் தமுதுண்டார்.

————–

 

பதிகம் 1.74 – திருப்புறவம் ( சீகாழி ) ( பண் : தக்கேசி )

 

பாடல் எண் : 1

நறவ நிறைவண் டறைதார்க் கொன்றை நயந்து நயனத்தாற்

சுறவஞ் செறிவண் கொடியோ னுடலம் பொடியா விழிசெய்தான்

புறவ முறைவண் பதியா மதியார் புரமூன் றெரிசெய்த

இறைவன் அறவ னிமையோ ரேத்த வுமையோ டிருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 2

உரவன் புலியி னுரிதோ லாடை யுடைமேற் படநாகம்

விரவி விரிபூங் கச்சா வசைத்த விகிர்த னுகிர்தன்னாற்

பொருவெங் களிறு பிளிற வுரித்துப் புறவம் பதியாக

இரவும் பகலு மிமையோ ரேத்த வுமையோ டிருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 3

பந்த முடைய பூதம் பாடப் பாதஞ் சிலம்பார்க்கக்

கந்த மல்கு குழலி காணக் கரிகாட் டெரியாடி

அந்தண் கடல்சூழ்ந் தழகார் புறவம் பதியா வமர்வெய்தி

எந்தம் பெருமா னிமையோ ரேத்த வுமையோ டிருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 4

நினைவார் நினைய வினியான் பனியார் மலர்தூய் நித்தலுங்

கனையார் விடையொன் றுடையான் கங்கை திங்கள் கமழ்கொன்றை

புனைவார் சடையின் முடியான் கடல்சூழ் புறவம் பதியாக

எனையா ளுடையா னிமையோ ரேத்த வுமையோ டிருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 5

செங்க ணரவு நகுவெண் டலையு முகிழ்வெண் டிங்களுந்

தங்கு சடையன் விடைய னுடையன் சரிகோ வணவாடை

பொங்கு திரைவண் கடல்சூழ்ந் தழகார் புறவம் பதியாக

எங்கும் பரவி யிமையோ ரேத்த வுமையோ டிருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 6

பின்னு சடைகள் தாழக் கேழ லெயிறு பிறழப்போய்

அன்ன நடையார் மனைக டோறு மழகார் பலிதேர்ந்து

புன்னை மடலின் பொழில்சூழ்ந் தழகார் புறவம் பதியாக

என்னை யுடையா னிமையோ ரேத்த வுமையோ டிருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 7

உண்ணற் கரிய நஞ்சை யுண் டொருதோ ழந்தேவர்

விண்ணிற் பொலிய வமுத மளித்த விடைசேர் கொடியண்ணல்

பண்ணிற் சிறைவண் டறைபூஞ் சோலைப் புறவம் பதியாக

எண்ணிற் சிறந்த விமையோ ரேத்த வுமையோ டிருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 8

விண்டா னதிர வியனார் கயிலை வேரோ டெடுத்தான்றன்

றிண்டோ ளுடலு முடியு நெரியச் சிறிதே யூன்றிய

புண்டா னொழிய வருள்செய் பெருமான் புறவம் பதியாக

எண்டோ ளுடையா னிமையோ ரேத்த வுமையோ டிருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 9

நெடியா னீடா மரைமே லயனும் நேடிக் காண்கில்லாப்

படியா மேனி யுடையான் பவள வரைபோற் றிருமார்பிற்

பொடியார் கோல முடையான் கடல்சூழ் புறவம் பதியாக

இடியார் முழவா ரிமையோ ரேத்த வுமையோ டிருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 10

ஆலும் மயிலின் பீலி யமண ரறிவில் சிறுதேரர்

கோலும் மொழிக ளொழியக் குழுவுந் தழலு மெழில்வானும்

போலும் வடிவு முடையான் கடல்சூழ் புறவம் பதியாக

ஏலும் வகையா லிமையோ ரேத்த வுமையோ டிருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 11

பொன்னார் மாட நீடுஞ் செல்வப் புறவம் பதியாக

மின்னா ரிடையா ளுமையா ளோடு மிருந்த விமலனைத்

தன்னார் வஞ்செய் தமிழின் விரக னுரைத்த தமிழ்மாலை

பன்னாள் பாடி யாடப் பிரியார் பரலோ கந்தானே.

============================= ============================

 

 

Word separated version:

#1986 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 88

பொங்கு ஒளி மால்-விடை மீது புகுந்து அணி பொற்றோணி

தங்கியிருந்த பெரும்-திரு வாழ்வு தலைப்பட்டே

“இங்கு எனை ஆள் உடையான் உமையோடும் இருந்தான்” என்று

அங்கு எதிர் நின்று புகன்றனர் ஞானத்து அமுது உண்டார்.

————–

 

பதிகம் 1.74 – திருப்புறவம் ( சீகாழி ) ( பண் : தக்கேசி )

 

பாடல் எண் : 1

நறவம் நிறை வண்டு அறை தார்க்-கொன்றை நயந்து, நயனத்தால்

சுறவம் செறி வண் கொடியோன் உடலம் பொடியா விழி-செய்தான்,

புறவம் உறை வண் பதியா, மதியார் புரம் மூன்று எரி-செய்த

இறைவன், அறவன், இமையோர் ஏத்த உமையோடு இருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 2

உரவன் புலியின் உரி-தோல் ஆடை உடைமேல் பட-நாகம்

விரவி விரி-பூங்-கச்சா அசைத்த விகிர்தன் உகிர்-தன்னால்

பொரு-வெங்-களிறு பிளிற உரித்துப், புறவம் பதியாக,

இரவும் பகலும் இமையோர் ஏத்த உமையோடு இருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 3

பந்தம் உடைய பூதம் பாடப், பாதம் சிலம்பு ஆர்க்கக்,

கந்தம் மல்கு குழலி காணக், கரிகாட்டு எரி-ஆடி

அந்தண் கடல் சூழ்ந்து அழகு ஆர் புறவம் பதியா அமர்வு எய்தி

எந்தம் பெருமான் இமையோர் ஏத்த உமையோடு இருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 4

நினைவார் நினைய இனியான், பனி-ஆர் மலர் தூய் நித்தலும்;

கனை-ஆர் விடை ஒன்று உடையான்; கங்கை திங்கள் கமழ்-கொன்றை

புனை வார்-சடையின் முடியான்; கடல் சூழ் புறவம் பதியாக

எனை ஆள் உடையான் இமையோர் ஏத்த உமையோடு இருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 5

செங்கண் அரவும், நகு-வெண்-தலையும், முகிழ்-வெண்-திங்களும்

தங்கு சடையன்; விடையன்; உடையன் சரி-கோவண-ஆடை;

பொங்கு-திரை வண்-கடல் சூழ்ந்து அழகு ஆர் புறவம் பதியாக,

எங்கும் பரவி இமையோர் ஏத்த உமையோடு இருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 6

பின்னு சடைகள் தாழக், கேழல் எயிறு பிறழப், போய்

அன்ன நடையார் மனைகள் தோறும் அழகு ஆர் பலி-தேர்ந்து,

புன்னை மடலின் பொழில் சூழ்ந்து அழகு ஆர் புறவம் பதியாக,

என்னை உடையான் இமையோர் ஏத்த உமையோடு இருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 7

உண்ணற்கு அரிய நஞ்சை உண்டு, ஒரு தோழம் தேவர்

விண்ணில் பொலிய அமுதம் அளித்த, விடை-சேர்-கொடி அண்ணல்;

பண்ணில் சிறை-வண்டு அறை பூஞ்சோலைப் புறவம் பதியாக,

எண்ணில் சிறந்த இமையோர் ஏத்த உமையோடு இருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 8

விண்-தான் அதிர வியன் ஆர் கயிலை வேரோடு எடுத்தான்-தன்

திண்-தோள் உடலும் முடியும் நெரியச் சிறிதே ஊன்றிய

புண்-தான் ஒழிய அருள்-செய் பெருமான், புறவம் பதியாக,

எண்-தோள் உடையான் இமையோர் ஏத்த உமையோடு இருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 9

நெடியான் நீள்-தாமரைமேல் அயனும் நேடிக் காண்கில்லாப்

படியா மேனி உடையான்; பவள வரை-போல் திரு-மார்பில்

பொடி-ஆர் கோலம் உடையான்; கடல் சூழ் புறவம் பதியாக,

இடி-ஆர் முழவு ஆர், இமையோர் ஏத்த உமையோடு இருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 10

ஆலும் மயிலின் பீலி அமணர், அறிவு-இல் சிறு-தேரர்

கோலும் மொழிகள் ஒழியக், குழுவும் தழலும் எழில்-வானும்

போலும் வடிவும் உடையான்; கடல் சூழ் புறவம் பதியாக,

ஏலும் வகையால் இமையோர் ஏத்த உமையோடு இருந்தானே.

 

பாடல் எண் : 11

பொன்-ஆர் மாடம் நீடும் செல்வப் புறவம் பதியாக

மின்-ஆர் இடையாள் உமையாளோடும் இருந்த விமலனைத்

தன்-ஆர்வம்-செய் தமிழின் விரகந் உரைத்த தமிழ்-மாலை

பன்-நாள் பாடி ஆடப் பிரியார் பரலோகம்-தானே.

 

Please rate this

1.80 – கோயில் (சிதம்பரம்) No ratings yet.

1.80 – கோயில் (சிதம்பரம்) – Chidambaram
பதிவு ஆசிரியர்: சிவதிரு வி. சுப்பிரமணியன் அவர்கள்

23) padhigam 1.80 – கோயில் (சிதம்பரம்) – Chidambaram
1.80 – கற்றாங்கு எரி ஓம்பி
Verses: 01_080 – katRAngu eri Ombi – verses: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHazFZUU95cWl0dkE/view?usp=sharing

Discussion audio – Part-1: 01_080 01-03 katRAngu eri Ombi – Part-1 – 2015-11-21 – mp3: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHMGRJOHJUb2s2TEE/view?usp=sharing

Discussion audio – Part-2: 01_080 04-11 katRAngu eri Ombi – Part-2 – 2015-12-05 – mp3: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHZDE4cmlVdEZDOXc/view?usp=sharing

For English translation of this padhigam – by V. M. Subramanya Ayyar – at IFP site: http://www.ifpindia.org/digitaldb/site/digital_tevaram/U_TEV/VMS1_080.HTM

Padhigam audio – 1.80 – கற்றாங்கு எரி ஓம்பி ( katRAngu eri Ombi): – as sung by Thiruththani Swaminathan Odhuvar: http://www.shaivam.org/gallery/audio/tis-tns-thillai-thiruppathikangal.htm

(The direct link is: கற்றாங்கெரி (Katrangeri): http://www.shaivam.org/gallery/audio/thiruthani-swaminathan/thillai-thiruppathikangal/tis-tns-thillai-01-katrangeri-yombi.mp3 )

V. Subramanian

==================== ===============

 

பதிகம் 1.80 – கோயில் (தில்லை / சிதம்பரம்) ( பண் : குறிஞ்சி )

சீகாழியினின்றும் புகலிவேந்தர் , அடியார்களும் , திருநீல கண்ட யாழ்ப்பாணரும் சிவபாத இருதயரும் உடன்வரத் தில்லை செல்லத் திருவுளங்கொண்டார்கள் . அவர்கள் அனைவரும் கொள்ளிடத்தைக் கடந்தார்கள் . தில்லையின் தெற்குவீதி அணுகினார்கள் . தில்லைவாழ் அந்தணர்கள் சிரபுரப் பிள்ளையாரை எதிர்கொண்டு அழைக்க , நகரை அலங்கரித்து மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க ஊர்ப்புறத்தே வந்து , அழைத்துச் சென்றனர் . பிள்ளையார் திருவீதியைத் தொழுதனர் . எழுநிலைக் கோபுரத்தையும் வணங்கினர் . திருமுன்றில் திருமாளிகையையும் வலம்வந்து வணங்கிக்கொண்டு உட்புகுந்து திருவணுக்கன் திருவாயிலை அடைந்தார்கள் . சிந்தையில் ஆர்வம் பெருகிற்று . கண்கள் ஆனந்த பாஷ்பம் பொழிந்தன . செங்கை சிரம் மீது ஏறிக் குவிந்தது . இவ்வாறு உருகிய அன்பினராய் உட்புகுந்தார் . இறைவன் தமக்களித்த சிவஞானமே ஆன திருஅம்பலத்தையும் , அந்த ஞானத்தால் விளைந்த ஆனந்தமாகிய கூத்தப் பெருமானையும் கண்ணாரக் கண்டு கும்பிட்டார் . ஆனந்தக் கூத்தருக்கு உரிமையான தனிச் சிறப்பினையுடைய தில்லைவாழ் அந்தணரை முன் வைத்து, “கற்றாங் கெரி யோம்பி” என்னும் இப்பதிகத்தை ஏழிசையும் ஓங்க எடுத்தார் . திருக்கடைக்காப்பும் முடித்து , ஊனையும் உயிரையும் உருக்கும் ஒப்பற்ற கூத்தை வெட்டவெளியிற் கண்டு திளைத்துச் , சிவானந்தப் பேறமுதுண்ட பிள்ளையார் ஆனந்தமேலீட்டால் அழுதார் ..

 

“கோயில்” (சிதம்பரம்) – தலச்சிறப்பு :

http://www.tamilvu.org/stream/culgal/html/cg100/cg102/html/cg102t0551.htm

சோழ நாட்டு (வடகரை)த் தலம்.

‘கோயில்’ என்று பொதுவாக வழங்கினாலே சைவத்தில் சிதம்பரம் நடராசப் பெருமான் கோயிலைத்தான் குறிக்கும். ஊர்ப்பெயர் தில்லை. கோயிலின் பெயர் சிதம்பரம். இன்று ஊர்ப்பெயர் வழக்கில் மறைந்து, கோயிலின் பெயரே ஊர்ப் பெயராக வழங்கி வருகிறது.

 

இக்கோயிலுள் 1. சிற்றம்பலம் 2. பொன்னம்பலம் 3. பேரம்பலம் 4. நிருத்தசபை 5. இராசசபை என ஐந்து பெருமன்றங்கள் உள்ளன.

 

சிற்றம்பலம்: நடராசப் பெருமான் திருநடம்புரிந்தருளும் இடம்.

பொன்னம்பலம் (கனகசபை): நடராசப்பெருமான் அபிஷேகம் கொண்டருளும் இடம். சிற்றம்பலத்திற்கு முன்னால் உள்ள பகுதி.

பேரம்பலம் : இது தேவசபை எனப்படும். …. இங்குத்தான் பஞ்சமூர்த்திகளும் எழுந்தருளியுள்ளனர்.

நிருத்த சபை : நடராசப் பெருமானின் கொடிமரத்துக்கு (துவஜஸ்தம்பத்திற்கு)த் தென்பால் உள்ளது. ஊர்த்துவ தாண்டவம் செய்தருளிய இடம் இதுவே.

இராச சபை : இஃது ஆயிரக்கால் மண்டபமாகும்.

——–

 

தில்லை – தில்லைமரங்கள் அடர்ந்த காடாக இருந்தமையால் தில்லைவனம் என்ற யெர் பெற்றது.

சிதம்பரம் = சித் + அம்பரம் = (அறிவு – வெட்டவெளி) = ஞானாகாசம்.

பெரும் பற்றப் புலியூர் – புலிக்கால் முனிவர் (வியாக்கிர பாதர்) பூசித்தமையால் இது புலியூர் எனப்பெற்றது. மாமுனிவர்களுக்குப் பெரிய பற்றுக்கோடாய் உள்ளதாதலின் – பெரும்பற்றப்புலியூர் என்பர்.

இவைகளன்றி, வியாக்கிரபுரம், புண்டரீகபுரம், பூலோக கைலாசம் என்னும் வேறு பெயர்களும் உண்டு.

———-

 

#2060 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 162

ஊழி முதல்வர்க் குரிமைத் தொழிற்சிறப்பால்

வாழிதிருத் தில்லைவா ழந்தணரை முன்வைத்தே,

யேழிசையு மோங்க வெடுத்தா ரெமையாளுங்

காழியர்தங் காவலனார் “கற்றாங் கெரியோம்பி”

————–

 

பதிகம் 1.80 – கோயில் (தில்லை / சிதம்பரம்) ( பண் : குறிஞ்சி )

 

பாடல் எண் : 1

கற்றாங் கெரியோம்பிக் கலியை வாராமே

செற்றார் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய

முற்றா வெண்டிங்கண் முதல்வன் பாதமே

பற்றா நின்றாரைப் பற்றா பாவமே.

 

பாடல் எண் : 2

பறப்பைப் படுத்தெங்கும் பசுவேட் டெரியோம்புஞ்

சிறப்பர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய

பிறப்பில் பெருமானைப் பின்றாழ் சடையானை

மறப்பி லார்கண்டீர் மைய றீர்வாரே.

 

பாடல் எண் : 3

மையா ரொண்கண்ணார் மாட நெடுவீதிக்

கையாற் பந்தோச்சுங் கழிசூழ் தில்லையுட்

பொய்யா மறைபாடல் புரிந்தா னுலகேத்தச்

செய்யா னுறைகோயில் சிற்றம் பலந்தானே.

 

பாடல் எண் : 4

நிறைவெண் கொடிமாட நெற்றி நேர்தீண்டப்

பிறைவந் திறைதாக்கும் பேரம் பலந்தில்லைச்

சிறைவண் டறையோவாச் சிற்றம் பலமேய

இறைவன் கழலேத்து மின்ப மின்பமே.

 

பாடல் எண் : 5

செல்வ நெடுமாடஞ் சென்று சேணோங்கிச்

செல்வ மதிதோயச் செல்வ முயர்கின்ற

செல்வர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய

செல்வன் கழலேத்துஞ் செல்வஞ் செல்வமே.

 

பாடல் எண் : 6

வருமாந் தளிர்மேனி மாதோர் பாகமாந்

திருமாந் தில்லையுட் சிற்றம் பலமேய

கருமா னுரியாடைக் கறைசேர் கண்டத்தெம்

பெருமான் கழலல்லாற் பேணா துள்ளமே.

 

பாடல் எண் : 7

அலையார் புனல்சூடி யாகத் தொருபாகம்

மலையான் மகளோடு மகிழ்ந்தா னுலகேத்தச்

சிலையா லெயிலெய்தான் சிற்றம் பலந்தன்னைத்

தலையால் வணங்குவார் தலையா னார்களே.

 

பாடல் எண் : 8

கூர்வா ளரக்கன்றன் வலியைக் குறைவித்துச்

சீரா லேமல்கு சிற்றம் பலமேய

நீரார் சடையானை நித்த லேத்துவார்

தீரா நோயெல்லாந் தீர்த றிண்ணமே.

 

பாடல் எண் : 9

கோணா கணையானுங் குளிர்தா மரையானுங்

காணார் கழலேத்தக் கனலா யோங்கினான்

சேணார் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேத்த

மாணா நோயெல்லாம் வாளா மாயுமே.

 

பாடல் எண் : 10

பட்டைத் துவராடைப் படிமங் கொண்டாடும்

முட்டைக் கட்டுரை மொழிவ கேளாதே

சிட்டர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய

நட்டப் பெருமானை நாளுந் தொழுவோமே.

 

பாடல் எண் : 11

ஞாலத் துயர்காழி ஞான சம்பந்தன்

சீலத் தார்கொள்கைச் சிற்றம் பலமேய

சூலப் படையானைச் சொன்ன தமிழ்மாலை

கோலத் தாற்பாட வல்லார் நல்லாரே.

============================= ============================

 

 

Word separated version:

#2060 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 162

ஊழி முதல்வர்க்கு உரிமைத்-தொழில் சிறப்பால்,

வாழி, திருத்-தில்லை-வாழ்-அந்தணரை முன் வைத்தே,

ஏழிசையும் ஓங்க எடுத்தார், எமை ஆளும்

காழியர்-தம் காவலனார், “கற்றாங்கு எரி ஓம்பி”.

————–

 

பதிகம் 1.80 – கோயில் (தில்லை / சிதம்பரம்) ( பண் : குறிஞ்சி )

 

பாடல் எண் : 1

கற்று ஆங்கு எரி ஓம்பிக், கலியை வாராமே

செற்றார் வாழ் தில்லைச் சிற்றம்பலம் மேய,

முற்றா வெண் திங்கள் முதல்வன் பாதமே

பற்றா நின்றாரைப் பற்றா பாவமே.

 

பாடல் எண் : 2

பறப்பைப் படுத்து எங்கும் பசு வேட்டு, எரி ஓம்பும்

சிறப்பர் வாழ் தில்லைச் சிற்றம்பலம் மேய,

பிறப்பு இல் பெருமானைப், பின் தாழ் சடையானை

மறப்பு இலார் கண்டீர் மையல் தீர்வாரே.

 

பாடல் எண் : 3

மை ஆர் ஒண்-கண்ணார் மாட நெடு-வீதிக்

கையால் பந்து ஓச்சும், கழி-சூழ் தில்லையுள்

பொய்யா-மறை பாடல் புரிந்தான், உலகு ஏத்தச்

செய்யான் உறை கோயில் சிற்றம்பலம் தானே.

 

பாடல் எண் : 4

நிறை-வெண்-கொடி-மாடம் நெற்றி நேர் தீண்டப்

பிறை வந்து இறை தாக்கும் பேரம்பலம் தில்லைச்

சிறை-வண்டு அறை ஓவாச் சிற்றம்பலம் மேய

இறைவன் கழல் ஏத்தும் இன்பம் இன்பமே.

 

பாடல் எண் : 5

செல்வ நெடு மாடம் சென்று சேண் ஓங்கிச்

செல்வ மதி தோயச் செல்வம் உயர்கின்ற

செல்வர் வாழ் தில்லைச் சிற்றம்பலம் மேய

செல்வன் கழல் ஏத்தும் செல்வம் செல்வமே.

 

பாடல் எண் : 6

வரு-மாந்-தளிர்-மேனி மாது ஓர் பாகம் ஆம்

திரு-மாந்-தில்லையுள் சிற்றம்பலம் மேய

கருமான் உரி ஆடைக், கறை-சேர் கண்டத்து எம்

பெருமான் கழல் அல்லால் பேணாது உள்ளமே.

 

பாடல் எண் : 7

அலை ஆர் புனல் சூடி, ஆகத்து ஒரு பாகம்

மலையான் மகளோடு மகிழ்ந்தான், உலகு ஏத்தச்

சிலையால் எயில் எய்தான் சிற்றம்பலம் தன்னைத்

தலையால் வணங்குவார் தலை ஆனார்களே.

 

பாடல் எண் : 8

கூர்-வாள்-அரக்கன்தன் வலியைக் குறைவித்துச்

சீராலே மல்கு சிற்றம்பலம் மேய

நீர்-ஆர்-சடையானை நித்தல் ஏத்துவார்

தீரா நோய் எல்லாம் தீர்தல் திண்ணமே.

 

பாடல் எண் : 9

கோள்-நாகணையானும் குளிர்-தாமரையானும்

காணார் கழல் ஏத்தக் கனலாய் ஓங்கினான்,

சேணார் வாழ் தில்லைச் சிற்றம்பலம் ஏத்த,

மாணா நோய் எல்லாம் வாளா மாயுமே.

 

பாடல் எண் : 10

பட்டைத் துவர்-ஆடைப் படிமம் கொண்டாடும்

முட்டைக் கட்டுரை மொழிவ கேளாதே,

சிட்டர் வாழ்-தில்லைச் சிற்றம்பலம் மேய

நட்டப் பெருமானை நாளும் தொழுவோமே.

 

பாடல் எண் : 11

ஞாலத்து உயர்-காழி ஞான சம்பந்தன்

சீலத்தார் கொள்கைச் சிற்றம்பலம் மேய

சூலப் படையானைச் சொன்ன தமிழ்-மாலை

கோலத்தால் பாட வல்லார் நல்லாரே.

================== ==========================

 

Please rate this

பன்னிரு திருமுறை 1.12 திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) No ratings yet.

1.12 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) – thirumudukundRam (Vriddachalam)

பதிவு ஆசிரியர் சிவதிரு வி. சுப்ரமணியன் அவர்கள்.

25) பதிகம் 1.12 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) thirumudukundRam (Vriddachalam):
சம்பந்தர் தேவாரம் – sambandar thevaram
1.12 – மத்தாவரை நிறுவிக்கடல்

Verses: 01_012 – maththAvarai niRuvikkadal – verses: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHaWNDY0dzeFVrYTg/view?usp=sharing

Discussion audio – Part-1: 01_012 01-03 maththAvarai niRuvikkadal – Part-1 – 2015-12-19 – mp3: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHX24tcjZqSGxDSjg/view?usp=sharing

Discussion audio – Part-2: 01_012 04-11 maththAvarai niRuvikkadal – Part-2 – 2016-01-09 – mp3: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHYVBaZmNweVR6bzg/view?usp=sharing

For English translation of this padhigam – by V. M. Subramanya Ayyar – at IFP site:
http://www.ifpindia.org/digitaldb/site/digital_tevaram/U_TEV/VMS1_012.HTM

திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) – விருத்தகிரீஸ்வரர் கோயில் – தினமலர் தளத்தில்: http://temple.dinamalar.com/New.php?id=493

V. Subramanian
========================

(Verses in original Tamil version & word separated Tamil / Devanagari / Roman scripts) – print only those pages you need)

சம்பந்தர் தேவாரம் – Sambandar thevAram –

பதிகம் 1.12 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) ( பண் : நட்டபாடை )

 

Background:

சிதம்பரத்தைத் தரிசித்து, அருகுள்ள மற்ற தலங்களையும் தரிசித்துப், பின் மீண்டும் சிதம்பரத்தைத் தரிசித்தார் திருஞானசம்பந்தர்.

திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர், “அடியேன் பதி முதலியவற்றையும் வணங்கிப் போதல்வேண்டும்” என்று விண்ணப்பிக்கப், பிள்ளையார் அங்ஙனமே தந்தையார், பரிசனங்கள், பாணர், மதங்கசூளாமணியார் இவர்களுடன் நிவாநதியின் கரைவழியே, மேற்றிசையிற்போய்த் திருஎருக்கத்தம்புலியூரை அடைந்தார்.

திருஎருக்கத்தம்புலியூரை வணங்கிப் பதிகம்பாடிப் புறப்பட்ட ஆளுடைய பிள்ளையார் இடையிலுள்ள தலங்கள் பலவற்றையும் வணங்கித் துதித்துத் திருமுதுகுன்றம் என்னும் விருத்தாசலத்தை அடைந்தார் . போகின்ற வழியிலேயே முதுகுன்ற நாதருடைய அருட்செயல்களும் , ஆட்கொள்ளுந் திறனும் , இயற்கை வளமும் , நதியின் செலவும் மனத்தைக் கவர அவற்றை அமைத்து “மத்தாவரை நிறுவி” என்னும் பதிகத்தைத் தொடங்கி, “முத்தாறு வந்தடி சூழ்தரு முதுகுன்றடைவோம்” என அருளிச் செய்கின்றார்.

திருமுதுகுன்றம் செல்லும்போது வழியில் அருளியது இப்பதிகம்.

 

திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) – தலச்சிறப்பு :

http://www.tamilvu.org/slet/l4100/l4100pd2.jsp?bookid=72&pno=176

நடுநாட்டுத் தலம்.

திருமுதுகுன்றம் – தமிழ்ப்பெயர். விருத்தாசலம் என்பது சமஸ்கிருதப் பெயர். தற்போது வழக்கில் விருத்தாசலம் என்றே வழங்கப்படுகிறது.

 

பிரமனும் அகத்தியரும் வழிபட்ட பெருமையுடைய பதி. சுந்தரர் இத்தலத்தில் பரவையருக்காகப் பெருமானை வேண்டிப் பொன்பெற்று அப்பொன்னை இங்குள்ள மணிமுத்தாற்றில் இட்டுத் திருவாரூர்க் கமலாலயத்தில் எடுத்துக்கொண்டார் என்பது வரலாறு.

 

இத்தலத்தின் பெயரில் ‘குன்றம்’ என்ற சொல் இருப்பினும், காண்பதற்கு மலை ஏதுமில்லை. குன்று பூமியினடியில் அழுந்தியிருப்பதாகத் தலவரலாறு கூறுகிறது. இதற்கேற்ப இப்பகுதியில் பூமிக்கடியில் பாறைகளே உள்ளன. எல்லாமலைகளும் தோன்றுவதற்கு முன்னரே இம்மலை தோன்றி மறைந்தமையால் இதற்குப் பழமலை – முதுகுன்றம் என்று பெயர் வந்தது. (விருத்தம் – பழமை, அசலம் – மலை).

 

மிகப்பெரிய கோயில்.

——–

 

#2078 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 180

அங்கு நின்றெழுந் தருளிமற் றவருட னம்பொன்மா மலைவல்லி

பங்கர் தாமினி துறையுநற் பதிபல பரிவொடும் பணிந்தேத்தித்,

துங்க வண்டமிழ்த் தொடைமலர் பாடிப்போய்த் தொல்லைவெங் குருவேந்தர்

செங்க ணேற்றவர் திருமுது குன்றினைத் தொழுதுசென் றணைகின்றார்,

 

#2079 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 181

“மொய்கொள் மாமணி கொழித்துமுத் தாறுசூழ் முதுகுன்றை யடைவோ”மென்

றெய்து சொன்மலர் மாலைவண் பதிகத்தை யிசையொடும் புனைந்தேத்திச்

செய்த வத்திரு முனிவருந் தேவருந் திசையெலா நெருங்கப்புக்

கையர் சேவடி பணியுமப் பொருப்பினி லாதர வுடன்சென்றார்.

————–

 

பதிகம் 1.12 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) ( பண் : நட்டபாடை )

(“தானாதன தானாதன தானாதன தான” – என்ற சந்தம்.

சீர்கள் 1, 2, 3 – “தானாதன” என்பது “தனனாதன” என்றும்,

சீர் 4 – “தான” என்பது “தனன” என்றும் வரலாம்)

 

பாடல் எண் : 1

மத்தாவரை நிறுவிக்கடல் கடைந்தவ்விட முண்ட

தொத்தார்தரு மணிநீண்முடிச் சுடர்வண்ணன திடமாம்

கொத்தார்மலர் குளிர்சந்தகி லொளிர்குங்குமங் கொண்டு

முத்தாறுவந் தடிவீழ்தரு முதுகுன்றடை வோமே.

 

பாடல் எண் : 2

தழையார்வட வியவீதனில் தவமேபுரி சைவன்

இழையாரிடை மடவாளொடும் இனிதாவுறை விடமாம் *

மழைவானிடை முழவவ்வெழில் வளைவாளுகி ரெரிகண்

முழைவாளரி குமிறும்முயர் முதுகுன்றடை வோமே.

(* “இனிதாவுறை யிடமாம்” என்றிருக்கவேண்டுமோ?)

 

பாடல் எண் : 3

விளையாததொர் பரிசில்வரு பசுபாசவே தனையொண்

தளையாயின தவிரவ்வருள் தலைவன்னது சார்பாம்

களையார்தரு கதிராயிரம் உடையவ்வவ னோடு

முளைமாமதி தவழும்முயர் முதுகுன்றடை வோமே.

 

பாடல் எண் : 4

சுரர்மாதவர் தொகுகின்னர ரவரோதொலை வில்லா

நரரானபன் முனிவர்தொழ விருந்தானிட நலமார்

அரசார்வர வணிபொற்கல னவைகொண்டுபன் னாளும்

முரசார்வரு மணமொய்ம்புடை முதுகுன்றடை வோமே.

 

பாடல் எண் : 5

அறையார்கழ லந்தன்றனை அயின்மூவிலை யழகார்

கறையார்நெடு வேலின்மிசை யேற்றானிடங் கருதில்

மறையாயின பலசொல்லியொண் மலர்சாந்தவை கொண்டு

முறையான்மிகு முனிவர்தொழு முதுகுன்றடை வோமே.

 

பாடல் எண் : 6

ஏவார்சிலை யெயினன்னுரு வாகியெழில் விசயற்

கோவாதவின் னருள்செய்தவெம் மொருவற்கிட முலகில்

சாவாதவர் பிறவாதவர் தவமேமிக வுடையார்

மூவாதபன் முனிவர்தொழு முதுகுன்றடை வோமே.

 

பாடல் எண் : 7

தழல்சேர்தரு திருமேனியர் சசிசேர்சடை முடியர்

மழமால்விடை மிகவேறிய மறையோனுறை கோயில்

விழவோடொலி மிகுமங்கையர் தகுமாடக சாலை

முழவோடிசை நடமுன்செயு முதுகுன்றடை வோமே.

 

பாடல் எண் : 8

செதுவாய்மைகள் கருதிவ்வரை யெடுத்ததிற லரக்கன்

கதுவாய்கள்பத் தலறீயிடக் கண்டானுறை கோயில்

மதுவாயசெங் காந்தண்மலர் நிறையக்குறை வில்லா

முதுவேய்கண்முத் துதிரும்பொழின் முதுகுன்றடை வோமே.

 

பாடல் எண் : 9

இயலாடிய பிரமன்னரி யிருவர்க்கறி வரிய

செயலாடிய தீயாருரு வாகியெழு செல்வன்

புயலாடுவண் பொழில்சூழ்புனற் படப்பைத்தடத் தருகே

முயலோடவெண் கயல்பாய்தரு முதுகுன்றடை வோமே.

 

பாடல் எண் : 10

அருகரொடு புத்தரவ ரறியாவரன் மலையான்

மருகன்வரு மிடபக்கொடி யுடையானிட மலரார்

கருகுகுழன் மடவார்கடி குறிஞ்சியது பாடி

முருகன்னது பெருமைபகர் முதுகுன்றடை வோமே.

 

பாடல் எண் : 11

முகில்சேர்தரு முதுகுன்றுடை யானைம்மிகு தொல்சீர்ப்

புகலிந்நகர் மறைஞானசம் பந்தன்னுரை செய்த

நிகரில்லன தமிழ்மாலைக ளிசையோடிவை பத்தும்

பகரும்மடி யவர்கட்கிடர் பாவம்மடை யாவே.

============================= ============================

 

 

Word separated version:

#2078 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 180

அங்குநின்று எழுந்தருளி மற்று அவருடன் அம்பொன்-மா-மலைவல்லி

பங்கர் தாம் இனிது உறையும் நற்பதி பல பரிவொடும் பணிந்து ஏத்தித்,

துங்க வண்-தமிழ்த்-தொடை-மலர் பாடிப் போய்த் தொல்லை வெங்குரு வேந்தர்

செங்கண் ஏற்றவர் திரு-முதுகுன்றினைத் தொழுது சென்று அணைகின்றார்,

 

#2079 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 181

“மொய்கொள் மாமணி கொழித்து முத்தாறு சூழ் முதுகுன்றை அடைவோம்” என்று

எய்து சொல்-மலர்-மாலை வண்-பதிகத்தை இசையொடும் புனைந்து ஏத்திச்

செய்தவத் திரு முனிவரும் தேவரும் திசை-எலாம் நெருங்கப் புக்கு

ஐயர் சேவடி பணியும் அப்-பொருப்பினில் ஆதரவுடன் சென்றார்.

————–

 

பதிகம் 1.12 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) ( பண் : நட்டபாடை )

(“தானாதன தானாதன தானாதன தான” – என்ற சந்தம்.

Seers 1, 2 & 3 – “தானாதன” & “தனனாதன” are interchangeable,

Seer 4 – “தான” & “தனன” are interchangeable)

 

(To illustrate the chandam, the first song is shown in both ‘seer split’ and ‘word separated’ forms.)

பாடல் எண் : 1

மத்தாவரை நிறுவிக்கடல் கடைந்தவ்விட முண்ட

தொத்தார்தரு மணிநீள்முடிச் சுடர்வண்ணன திடமாம்

கொத்தார்மலர் குளிர்சந்தகில் ஒளிர்குங்குமங் கொண்டு

முத்தாறுவந் தடிவீழ்தரு முதுகுன்றடை வோமே.

**********

 

பாடல் எண் : 1

மத்தா-வரை நிறுவிக்,-கடல் கடைந்தவ்-விடம் உண்ட

தொத்து-ஆர்தரு மணி-நீள்-முடிச் சுடர்-வண்ணனது இடம்-ஆம்

கொத்து-ஆர்-மலர் குளிர்-சந்து-அகில் ஒளிர்-குங்குமம் கொண்டு

முத்தாறு-வந்து அடி-வீழ்தரு முதுகுன்று- அடைவோமே.

 

பாடல் எண் : 2

தழை-ஆர்- வடவிய வீதனில் தவமே-புரி சைவன்

இழை-ஆர்-இடை மடவாளொடும் இனிதா-உறைவு இடம்-ஆம் *

மழை-வானிடை முழவவ்-எழில் வளைவாள்-உகிர் எரி-கண்

முழை-வாளரி குமிறும்-உயர் முதுகுன்று- அடைவோமே.

(* “இனிதா உறை இடமாம்” என்றிருக்கவேண்டுமோ?)

 

பாடல் எண் : 3

விளையாதது-ஒர் பரிசில்-வரு பசு-பாச-வேதனை ஒண்

தளை-ஆயின தவிரவ்-அருள் தலைவன்னது சார்பு-ஆம்

களை-ஆர்தரு கதிர்-ஆயிரம் உடையவ்-அவனோடு

முளை-மா-மதி தவழும்-உயர் முதுகுன்று- அடைவோமே.

 

பாடல் எண் : 4

சுரர்-மாதவர் தொகு-கின்னரர் அவரோ- தொலைவில்லா

நரர்-ஆன-பன் முனிவர்-தொழ இருந்தான்-இடம் நலம்-ஆர்

அரசார்-வர அணி-பொற்கலன் அவை-கொண்டு-பன் நாளும்

முரசு-ஆர்வரு மண-மொய்ம்பு-உடை முதுகுன்று- அடைவோமே.

 

பாடல் எண் : 5

அறை-ஆர்-கழல் அந்தன்-தனை அயில்-மூவிலை அழகு-ஆர்

கறை-ஆர்-நெடு வேலின்-மிசை ஏற்றான்-இடம் கருதில்

மறை-ஆயின பல-சொல்லி-ஒண் மலர்-சாந்து-அவை கொண்டு

முறையால்-மிகு முனிவர்-தொழு முதுகுன்று- அடைவோமே.

 

பாடல் எண் : 6

ஏ-ஆர்-சிலை எயினன்-உரு ஆகி-எழில் விசயற்கு

ஓவாத- இன்னருள்-செய்த-எம் ஒருவற்கு-இடம் உலகில்

சாவாதவர் பிறவாதவர் தவமே-மிக உடையார்

மூவாத-பன் முனிவர்-தொழு முதுகுன்று- அடைவோமே.

 

பாடல் எண் : 7

தழல்-சேர்தரு திரு-மேனியர் சசி-சேர்-சடை முடியர்

மழ-மால்-விடை மிக-ஏறிய மறையோன்-உறை கோயில்

விழவோடு-ஒலி மிகு-மங்கையர் தகும்-ஆடக சாலை

முழவோடு-இசை நடம்-முன்-செயும் முதுகுன்று- அடைவோமே.

 

பாடல் எண் : 8

செதுவாய்மைகள் கருதிவ்-வரை எடுத்த-திறல் அரக்கன்

கது-வாய்கள்-பத்து அலறீயிடக் கண்டான்-உறை கோயில்

மதுவாய-செங் காந்தள்-மலர் நிறையக்-குறைவு இல்லா

முது-வேய்கள்-முத்து உதிரும்-பொழில் முதுகுன்று- அடைவோமே.

 

பாடல் எண் : 9

இயல்-ஆடிய பிரமன்-அரி இருவர்க்கு-அறிவு அரிய

செயல்-ஆடிய தீ-ஆர்-உரு ஆகி-எழு செல்வன்

புயல்-ஆடு-வண் பொழில்-சூழ்-புனல் படப்பைத்-தடத்து அருகே

முயல்-ஓட-வெண் கயல்-பாய்தரு முதுகுன்று- அடைவோமே.

 

பாடல் எண் : 10

அருகர்-ஒடு புத்தர்-அவர் அறியா-அரன் மலையான்

மருகன்-வரும் இடபக்-கொடி உடையான்-இடம் மலர்-ஆர்

கருகு-குழல் மடவார்-கடி குறிஞ்சி-அது பாடி

முருகன்னது பெருமை-பகர் முதுகுன்று- அடைவோமே.

 

பாடல் எண் : 11

முகில்-சேர்தரு முதுகுன்று- உடையானைம்-மிகு தொல்-சீர்ப்

புகலிந்நகர் மறை-ஞான- சம்பந்தன்-உரை செய்த

நிகர்-இல்லன தமிழ்-மாலைகள் இசையோடு-இவை பத்தும்

பகரும்- அடியவர்கட்கு-இடர் பாவம்- அடையாவே.

================== ==========================

 

Please rate this