காரைக்கால் அம்மையார் திருப்பதிகம் – திருவாலங்காட்டு மூத்தபதிகம் – 1 No ratings yet.

காரைக்கால் அம்மையார் திருப்பதிகம்

திருவாலங்காட்டு மூத்தபதிகம் – 1
[11/2-1/10,11 – 02/06/18]

சிவதீபன் – 📱9585756797

குறிப்பு: “பதிகம்” என்ற சொல்லுக்கு பத்து பாடல்கள் அடங்கிய தெகுப்பு என்று பெயர்.

தேவார மூவரும் இப்பதிக நடையை அதிகம் கையாண்டிருந்தாலும் இதற்கு முன்னோடியாக தமிழ் பாடியவர் “காரைக்கால் அம்மையாரேயாவார்”
இதுபற்றியே இப்பதிகம் “திருவாலங்காட்டு மூத்தத்திருப்பதிகம்” எனப்பட்டது, இது திருவாலங்காட்டில் அருளிச்செய்யப்பெற்றது

திருக்கயிலையை தலையால் கடந்தேறிய அம்மை சிவதரிசனம் செய்து “ஆடும்போது அடியின் கீழிருக்கும் வரம் வேண்டினர்”

அப்பொழுது ஆடல்காட்சி காண்பதற்கு “திருவாலங்காடு வரப்பணித்த இறைவர் பேய்களும் விலங்குகளும் திரியும் ஈமப்புறங்காட்டில் நடனம் ஆடிக்காட்டினார்”

அவ்வாடல் காட்சிகளை பதிவு செய்வதே இப்பாடல்களாம்

பதிகத்தின் கடைக்காப்பு பாடலில் தம்மை “காரைக்கால் பேய்” என்று அம்மையார் குறித்து கொள்ளும் பாங்கு நம் நெஞ்சம் நிறையும் அற்புதக்குறிப்பாம்

பாடல்
பண்: நட்டபாடை

புந்தி கலங்கி, மதிமயங்கி
இறந்தவ ரைப்புறங் காட்டில் இட்டுச்
சந்தியில் வைத்துக் கடமை செய்து
தக்கவர் இட்டசெந் தீவி ளக்கா
முந்தி அமரர் முழவி னோசை
திசைகது வச்சிலம் பார்க்க ஆர்க்க,
அந்தியின் மாநடம் ஆடும் எங்கள்
அப்ப னிடம்திரு ஆலங் காடே.

ஒப்பினை யில்லவன் பேய்கள் கூடி,
ஒன்றினை ஒன்றடித் தொக்க லித்து,
பப்பினை யிட்டுப் பகண்டை பாட,
பாடிருந் தந்நரி யாழ மைப்ப,
அப்பனை அணிதிரு ஆலங் காட்டெம்
அடிகளைச் செடிதலைக் காரைக் காற்பேய்
செப்பிய செந்தமிழ் பத்தும் வல்லார்
சிவகதி சேர்ந்தின்பம் எய்து வாரே

பொருள்

இறைவனை பற்றி நினைவு இல்லாமல் வாழ்ந்து புந்தி கெட்டு மதி மயங்கி இறந்து போனவருக்காக சாலைகள் சந்திக்கும் இடங்களில் சடங்குகள் செய்தபின் கொண்டுபோய் எரிக்க தக்க இடமான ஈமப்புறங்காட்டில் ஆடுகின்ற அப்பனது இடம் திருவாலங்காடு ஆகும்

பெரும் பேய்கள் எல்லாம் ஒன்றுடன் ஒன்று சண்டையிட்டுக் கொள்வதும் பகண்டை இடுவதும் நரிகள் ஊளையிடுவதுமான காட்டில் ஆடுகின்ற ஆலங்காட்டு ஐயனை காரைக்கால் பேயாகிய யான் சொன்ன பத்து பாடல்களையும் பாடிவழிபடுபவர் சிவகதி பெறுவர்

தவறாமல் கேட்டின்புறுங்கள் கிடைத்தற்கரிய பாடல்கள்🙏🏻🙂

 

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *