சைவ சித்தாந்தம் அடிப்படை வகுப்பு காணொளிகள் 4.75/5 (8)

சைவ சித்தாந்தம் அடிப்படை வகுப்பு காணொளிகள்

சைவ சித்தாந்தம் அடிப்படை வகுப்பு

அனைத்து காணொளிகளின் பட்டியல் தொகுப்பு

அனைத்து வகுப்புகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்ட விளக்கத் தகடுகளின் தொகுப்பு புத்தகம் இந்த வலைதளத்தின் பதிவிறக்கம் பக்கத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

கீழே ஒவ்வொரு வகுப்பின் தனி காணொளி சுட்டி

வகுப்பு 1

நம் கண்களுக்குத் தெரியும் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொருட்களை ஆராய்ச்சி செய்வோம். கண்களுக்குத் தெரியும் உருவம், கண்களுக்குத் தெரிந்து குறிப்பிட்ட வடிவம் இல்லாத அருவுருவம், கண்களுக்குத் தெரியாத அருவம் ஆகிய பொருட்கள் உள்ளன. பொருட்கள் அன்றி, ஆற்றலும் உள்ளது. பொருட்களுக்கும் ஆற்றலுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது.

வகுப்பு 2

சைவ சமயத்தின் கருப்பொருள் முப்பொருள் உண்மை. இவ்வுலகை பகுத்தறிந்து ஆராய்ந்து அடிப்படையான பொருட்களைக் கருதினால், அவை மூன்று. அவையாவன, பதி, பசு, பாசம் என வடமொழியிலும், இறை, உயிர், தளை என்று தீந்தமிழிலும் அறியப்படும். அந்த மூன்று அடிப்படைப் பொருளை அறிந்து உணர்ந்து அவற்றின் தன்மைகளை அறிந்து, நாம் யார், நமக்கு ஏன் பிறப்பு இருக்கிறது, நாம் எங்கே செல்ல வேண்டும் என்பதை உணர வைப்பதே சைவ சித்தாந்த நெறியின் குறிக்கோளாகும்.

வகுப்பு 3

முப்பொருள் உண்மை பற்றிய சில வேறு கருத்துக்களைக் கொண்ட அகப்புற சமயங்கள் எவை. அடுத்து முப்பொருளில் முதலில் இறைவனைப் பற்றி அறிவோம். பதியின் சொரூப நிலை யாது? தடத்த நிலை யாது? பதியின் குணங்கள் எவை?

வகுப்பு 4

இறைவன் ஏன் உலகை உருவாக்க வேண்டும்? ஆணவம் கன்மம் மாயை என்றால் என்ன? உலகினால், உயிர்கள் பெறும் நன்மை யாது ? இறைவன் எவ்வாறு உலகை உருவாக்குகிறான்?

வகுப்பு 5

36 தத்துவங்களாகிய கருவிகள் எங்கிருந்து பெறப்படுகிறது ? இந்த கருவிகளால் யாருக்கு என்ன பயன்? இந்த கருவிகள் எப்படி வந்தது? இதனால் பிரபஞ்சம் எவ்வாறு உருவானது?

வகுப்பு 6

உயிர்களாகிய நம்முடைய பல்வேறு நிலைகள் என்ன? இறைவன் செய்யும் ஐந்து தொழில்கள் எவை? இந்த தொழில்களால் யாருக்கு என்ன பயன்?

தேர்வு 1

வகுப்பு 7

சிவபெருமான் ஏன் நடனம் ஆட வேண்டும்? சிவபெருமானது திருநடனத்தினால் என்ன பயன் கிடைக்கும்? அவர் எங்கெல்லாம் திருநடனம் செய்வார்?

வகுப்பு 8

திருவைந்தெழுத்து அல்லது பஞ்சாக்கரம் என்று சொல்லக்கூடிய உயரிய மந்திரம் யாது?  இதை ஓதுவதால் நமக்கு என்ன நன்மை? எத்தனை வகையான மந்திரங்கள் உள்ளன?

வகுப்பு 9

சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்களாக கருதப்படும் மெய்கண்ட சாத்திரங்களின் மொத்த நூல்கள் எத்தனை? அவை எவை? அவற்றை அருளிய குருமார்கள் யாவர்?

வகுப்பு 10

கன்மம் அல்லது கர்மா என்றால் என்ன? நல்வினை தீவினை செய்தால் கிட்டும் பயன் என்ன? சித்தாந்தம் கூறும் வினைக் கொள்கை யாது?

வகுப்பு 11

சந்தான குரவர்களாகிய குருமரா்கள் மெய்கண்டார் மற்றும் அருள்நந்திசிவம் ஆகியோரது வரலாறு.

வகுப்பு 12

நான் யார்? நான் ஏன் பிறந்தேன்? எனக்கு ஏன் துன்பங்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன?

வகுப்பு 13

வாக்குகள் என்றால் என்ன? அவை எங்கிருந்து வருகிறது? சூக்குமை பைசந்தி மத்திமை வைகரி  ஆகிய வாக்குகளால் என்ன பயன்?

 

வகுப்பு 14

வீடுபேறு என்றால் என்ன? முக்தி என்றால் என்ன? ஞானம் என்றால் என்ன? ஞானம் அடையும் வழி யாது? இருவினை ஒப்பு, மலபரிபாகம், சந்திநிபாதம் என்றால் என்ன?

வகுப்பு 15

சைவ சமய சந்தான குரவர்கள் மறைஞானசம்பந்தர் மற்றும் உமாபதிசிவம் ஆகியோரது வரலாறு.

வகுப்பு 16

நான் ஏன் பிறந்தேன்? தொடர் துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி? முக்தி அடைவது எப்படி? மீண்டும் பிறவாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? சைவ நெறிகள் எவை? சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் ஆகியவை காட்டும் நெறி யாது?

வகுப்பு 17

இந்த உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே முக்தி அடைய முடியுமா? சீவன் முத்தர் என்றால் யார்? அவர்களின் தன்மை என்ன? திருவைந்தெழுத்து அல்லது பஞ்சாக்கரம் என்று சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தின் சிறப்பு யாது ? யாரெல்லாம் திருவைந்தெழுத்து ஓதலாம்? திருவைந்தெழுத்து ஓதுவது எப்படி?

வகுப்பு 18

இறந்த பின் தான் முக்தியா? முக்தியடைந்த பின்னர் என்ன செய்வோம்?  வீடுபேறு சிவப்பேறு என்றால் என்ன? அணைந்தோர் தன்மை யாது?

வகுப்பு 19

சிவஞானபோதம் நூல் அமைப்பு மற்றும் நூற்பா 1, 2, 3 ஆகியவற்றின் பதவுரை.

வகுப்பு 20

சிவஞானபோதம் நூல் அமைப்பு மற்றும் நூற்பா 4, 5, 6, 7, 8 ஆகியவற்றின் பதவுரை.

வகுப்பு 21

சிவஞானபோதம் நூல் அமைப்பு மற்றும் நூற்பா 9, 10, 11, 12 ஆகியவற்றின் பதவுரை.

வகுப்பு 22

தாத்துவிகங்கள் என்றால் என்ன? இந்த பிரபஞ்சத்தில் எத்தனை புவனங்கள் இருக்கின்றன? சித்தாந்த தத்துவங்கள் எவற்றைக் கொண்டு நிரூபிக்கப்படுகின்றன?

தேர்வு 2

உலகின் இல்லங்கள் (உள்ளங்கள்) தோறும் சைவ பாடசாலைகள் அமைப்போம்.

 

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *