1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) No ratings yet.

1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) – thirumudukundRam (Vriddachalam)

பதிவு ஆசிரியர்: சிவதிரு வி. சுப்பிரமணியன் அவர்கள்

26) பதிகம் 1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) thirumudukundRam (Vriddachalam):
சம்பந்தர் தேவாரம் – sambandar thevaram
1.93 – நின்று மலர்தூவி

Verses: 1.93 nindRu malar thUvi – verses: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHb2ZnNl90WUN6SkE/view?usp=sharing

Discussion audio : 01_093 01-11 nindRu malar thUvi – 2016-01-16 – mp3: https://drive.google.com/file/d/0B4FPwk-XxqAHaE9wNDlOellzaVk/view?usp=sharing

For English translation of this padhigam – by V. M. Subramanya Ayyar – at IFP site:
http://www.ifpindia.org/digitaldb/site/digital_tevaram/U_TEV/VMS1_093.HTM

திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) – விருத்தகிரீஸ்வரர் கோயில் – தினமலர் தளத்தில்: http://temple.dinamalar.com/New.php?id=493

================

(Verses in original Tamil version & word separated Tamil / Devanagari / Roman scripts) – print only those pages you need)

 

பதிகம் 1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) ( பண் : குறிஞ்சி )

 

Background:

சிதம்பரத்தைத் தரிசித்துத், திருஎருக்கத்தம்புலியூரை வணங்கிப் பதிகம் பாடித் திருமுதுகுன்றம் என்னும் விருத்தாசலத்தைத் திருஞான சம்பந்தர் அடைந்தார் . திருமுதுகுன்றம் கோயிலை அடைந்து அங்கு வலம்வரும்போது பாடி அருளியது இப்பதிகம்.

——–

 

#2080 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 182

வான நாயகர் திருமுது குன்றினை வழிபட வலங்கொள்வார்

தூந றுந்தமிழ்ச் சொல்லிருக் குக்குறட் டுணைமலர் மொழிந்தேத்தி,

ஞான போனகர் நம்பர்தங் கோயிலை நண்ணியங் குள்புக்குத்

தேன லம்புதண் கொன்றையார் சேவடி திளைத்தவன் பொடுதாழ்ந்தார்.

————–

 

பதிகம் 1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) ( பண் : குறிஞ்சி )

 

பாடல் எண் : 1

நின்று மலர்தூவி

இன்று முதுகுன்றை

நன்று மேத்துவீர்க்

கென்று மின்பமே.

 

பாடல் எண் : 2

அத்தன் முதுகுன்றைப்

பத்தி யாகிநீர்

நித்த மேத்துவீர்க்

குய்த்தல் செல்வமே.

 

பாடல் எண் : 3

ஐயன் முதுகுன்றைப்

பொய்கள் கெடநின்று

கைகள் கூப்புவீர்

வைய முமதாமே.

 

பாடல் எண் : 4

ஈசன் முதுகுன்றை

நேச மாகிநீர்

வாச மலர்தூவப்

பாச வினைபோமே.

 

பாடல் எண் : 5

மணியார் முதுகுன்றைப்

பணிவா ரவர்கண்டீர்

பிணியா யினகெட்டுத்

தணிவா ருலகிலே.

 

பாடல் எண் : 6

மொய்யார் முதுகுன்றில்

ஐயா வெனவல்லார்

பொய்யா ரிரவோர்க்குச்

செய்யா ளணியாளே.

 

பாடல் எண் : 7

விடையான் முதுகுன்றை

இடையா தேத்துவார்

படையா யினசூழ

உடையா ருலகமே.

 

பாடல் எண் : 8

பத்துத் தலையோனைக்

கத்த விரலூன்றும்

அத்தன் முதுகுன்றை

மொய்த்துப் பணிமினே.

 

பாடல் எண் : 9

இருவ ரறியாத

ஒருவன் முதுகுன்றை

உருகி நினைவார்கள்

பெருகி நிகழ்வோரே.

 

பாடல் எண் : 10

தேர ரமணரும்

சேரும் வகையில்லான்

நேரில் முதுகுன்றை

நீர்நின் றுள்குமே.

 

பாடல் எண் : 11

நின்று முதுகுன்றை

நன்று சம்பந்தன்

ஒன்று முரைவல்லார்

என்று முயர்வோரே.

============================= ============================

 

 

Word separated version:

#2080 – பெரிய புராணம் – திருஞானசம்பந்தர் புராணம் – 182

வான-நாயகர் திரு-முதுகுன்றினை வழிபட வலங்கொள்வார்,

தூ நறும் தமிழ்ச்சொல் இருக்குக்-குறள் துணை-மலர் மொழிந்து ஏத்தி,

ஞான-போனகர், நம்பர்-தம் கோயிலை நண்ணி, அங்கு உள்-புக்குத்,

தேன்-அலம்பு தண்-கொன்றையார் சேவடி திளைத்த அன்பொடு தாழ்ந்தார்.

————–

 

பதிகம் 1.93 – திருமுதுகுன்றம் (விருத்தாசலம்) ( பண் : குறிஞ்சி )

 

பாடல் எண் : 1

நின்று மலர் தூவி

இன்று முதுகுன்றை

நன்றும் ஏத்துவீர்க்கு

என்றும் இன்பமே.

 

பாடல் எண் : 2

அத்தன் முதுகுன்றைப்

பத்தி ஆகி நீர்

நித்தம் ஏத்துவீர்க்கு

உய்த்தல் செல்வமே.

 

பாடல் எண் : 3

ஐயன் முதுகுன்றைப்

பொய்கள் கெட நின்று

கைகள் கூப்புவீர்;

வையம் உமது ஆமே.

 

பாடல் எண் : 4

ஈசன் முதுகுன்றை

நேசம் ஆகி நீர்

வாச-மலர் தூவப்,

பாச வினை போமே.

 

பாடல் எண் : 5

மணி ஆர் முதுகுன்றைப்

பணிவார்-அவர் கண்டீர்,

பிணி ஆயின கெட்டுத்,

தணிவார் உலகிலே.

 

பாடல் எண் : 6

மொய் ஆர் முதுகுன்றில்

“ஐயா” என வல்லார்,

பொய்யார் இரவோர்க்குச்,

செய்யாள் அணியாளே.

 

பாடல் எண் : 7

விடையான் முதுகுன்றை

இடையாது ஏத்துவார்

படை ஆயின சூழ

உடையார் உலகமே.

 

பாடல் எண் : 8

பத்துத் தலையோனைக்

கத்த விரல் ஊன்றும்

அத்தன் முதுகுன்றை

மொய்த்துப் பணிமினே.

 

பாடல் எண் : 9

இருவர் அறியாத

ஒருவன் முதுகுன்றை

உருகி நினைவார்கள்

பெருகி நிகழ்வோரே.

 

பாடல் எண் : 10

தேரர் அமணரும்

சேரும் வகை இல்லான்

நேர் இல் முதுகுன்றை

நீர் நின்று உள்குமே.

 

பாடல் எண் : 11

நின்று முதுகுன்றை

நன்று சம்பந்தன்

ஒன்றும் உரை வல்லார்

என்றும் உயர்வோரே.

 

Please rate this

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
எங்களைப் பற்றி

இறைவனே அருளிய அநாதியான சமயமாம் சைவ சமயத்தின் அளப்பரிய புதையலின் அடிப்படைச் செய்திகளை பாமரரும் அறியும் வண்ணம் எடுத்துச் செல்வதே இந்த தளத்தின் தலையாய நோக்கமாகும்.

நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து உயர் சிவ தொண்டு புரிய வாருங்கள். ஓம் நமசிவாய.

More Info

Blog
எங்கள் முகவரி
  சைவசமயம்
  திருநந்திதேவர் திருக்கூட்டம்
  பள்ளிக்கரணை, சென்னை-600 042,
  தமிழ்நாடு, இந்தியா.
  saivasamayam.in@gmail.com