சைவ சமயம் அடிப்படை நுட்பம் பகுதி 3 காணொளி 4.83/5 (6)

எல்லையில்லாத பெருமை மிக்க சைவ சமயத்தின் அடிப்படை கருத்துக்களை எல்லா உயிர்களிடத்தும் எடுத்துச் செல்லும் நோக்கத்தோடு சைவ சமயம் அடிப்படை நுட்பம் காணொளி வரிசையில் சைவ சித்தாந்த அடிப்படையில் வெகு சில கருத்துக்களை பகுதி 3 ஆக வெளியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த காணொளியை முழுமையாக பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்திடுங்கள்.

சைவ சமயம் அடிப்படை நுட்பம் பகுதி 3

சைவ சித்தாந்தம் ஒரு முழுமையான, உயர்ந்த, புவனங்கள் எங்கும் கிடைக்கப் பெறாத ஒரு மாபெரும் சமய புதையலாகும். இதுவே முடிந்த முடிபு ஆகும்.

இந்த காணொளியின் நோக்கம் சைவ சித்தாந்த கொள்கையை எடுத்துரைப்பது அன்று. மாறாக, அதில் உள்ள தத்துவங்களில் வெகு சிலவற்றை எடுத்துரைத்து சிந்திக்க வைப்பதாகும். சைவ சித்தாந்தம் கற்றுக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு எளிதாக புரியும் ஒரு கருவியாகவும், சை சித்தாந்தம் அறியாதவர்களுக்கு இதன் தத்துவங்களில் சிலவற்றை எடுத்துரைத்து, சிந்திக்கச் செய்து, அதை முழுமையாக கற்கும் ஆர்வத்தை ஊட்டும் கருவியாகவும் இக்காணொளி அமைக்கப்படுகிறது. சைவ சித்தாந்தம் கற்க விளைவோர் தக்க ஆசான் துணை கொண்டு முழுமையாக பயிலவும்.

இதில் குற்றம் / பிழை இருப்பின் இந்த முகவரியில் சுட்டவும்: shivathondu14@gmail.com

உலகின் வீதிகள் தோறும் சைவ பாடசாலைகள் அமைப்போம். திருச்சிற்றம்பலம்.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *