சைவத்தின் மேல் சமயம் வேறு இல்லை. 4/5 (1)

சைவத்தின் மேல் சமயம் வேறு இல்லை. திருமுறையே சைவநெறிக் கருவூலம். திருமுறையே வாழ்வியல் வெளிச்சம். திருமுறை அறிவோம். வாழ்வில் திருப்பத்தைக் காண்போம். 63 நாயன்மார்களே நம் குருமார்கள். “விதியினால் பரவிய திருநீற்று அன்பு பாதுகாத்து உய்ப்பீர்” – அரசர், மெய்ப்பொருள் நாயனார். சிவனொடு ஒப்ப தெய்வம் தேடினும் இல்லை – திருமூலர். “இறைவன் ஒருவனே” – சைவ சமயம். பிறப்பும் இறப்பும், முதலும் முடிவும் இல்லாதவன் சிவபெருமான் ஒருவனே.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *